SDH Radovesnice I

Počátky Sboru dobrovolných hasičů Radovesnice I sahají až do ledna roku 1908, kdy C. K. místodržitelství v Království českém povolilo „Karlu Dršatovi, rolníkům a soudruhům v Radovesnicích“ jej založit. Ti tak učinili 9. února 1908. Sbor od časů „císaře pána“ prošel celým pohnutým 20. stoletím a úspěšně vstoupil do století 21. Po celou dobu jeho „bratři a sestry“ pomáhali občanům Radovesnic a okolních obcí při požárech i povodních, vedle tohoto svého hlavního poslání se významně podíleli na kulturním životě své obce. V neposlední řadě se také zasloužili o zachování památky obětí obou světových válek, mezi nimi i starosty obce a člena sboru, pana Janáčka, kterého v roce 1942 umučili nacisté.

    Obec Radovesnice I se nachází necelých 5 km na jihozápad od města Kolín. První písemná zmínka o ní se datuje k roku 1266, kdy zde měl sídlo vladyka Vícemil z Radovesic, jak se obec do konce 16. století nazývala. Během staletí se zde střídali různí majitelé. Za třicetileté války byla tvrz a okolní chalupy zcela vypleněny. Vilém Jiří ze Šternberka nechal roku 1654 zpustlou tvrz přestavět na barokní zámek, včetně parku a vinice, k nimž později přibyly tři rybníky, bažantnice a mlýn. Svou finální podobu získal zámek, poničený opět při bitvě u Kolína (1757), až v roce 1759 zásluhou Filipa Krakovského z Kolowrat.V bezprostředním okolí obce se těžil kvalitní vápenec, který odebíraly blízké cukrovary. Zámek byl v roce 1950 zestátněn a po 4 desetiletí sloužil Místnímu národnímu výboru, po roce 1989 byl navrácen původním majitelům, kteří jej prodali firmě ElitProfit, jež provedla celkovou rekonstrukci do té doby žalostně zchátralé dominanty obce. V posledních desetiletích Radovesnice těží z blízkosti Kolína a zažívají stavební boom. Bohužel zásadní společenské změny, jež přinesly 20. a 21. století, do značné míry umrtvily kolektivní život na vesnici, jak jej znali ještě zakladatelé sboru.

    V současné době funguje velmi dobrá spolupráce mezi SDH a Obecním úřadem vedeným starostkou Danuší Duškovou. Hasiči vypomáhají při různých akcích pořádaných Úřadem a starají se o úklid autobusové zastávky. OÚ náš sbor všestranně podporuje, za což mu patří velký dík. S jeho finanční pomocí byla zakoupena závodní PS (1800 cm3), která umožnila našemu týmu soupeřit i se špičkou prestižní Kutnohorské hasičské ligy. V roce 2011 bylo naše snažení korunováno úspěchem, když jsme v celkovém hodnocení obsadili druhé místo, hned za legendárními závodníky ze sousedních Zibohlav. Sbor pod vedením bratra Romana Havíře vybudoval novou dráhu pro požární útok, kde každý týden pravidelně cvičí soutěžní družstvo a kde probíhají každoročně závody v požárním sportu. SDH disponuje vedle silnější závodní také jednou zásahovou stříkačkou (1500 cm3); k přepravě je užíván vůz AVIA Furgon, který byl v roce 2008 zrekonstruován zásluhou obětavé práce bratra Zděňka Zajíce a dalších. Počet členů se pohybuje stabilně okolo 40 osob.

 

Zásahy:

1909 / požár rodinného domu pana Václava Tahala ve Štítarech

1910 / požár stodoly pana Otakara Blechy opět ve Štítarech

1913 / velký požár na statcích A. Dvořáka a A. Prokůpka v Kutlířích

1940 / požár konírny na místním velkostatku

1947 / povodeň v obci, místní potok se vylil z břehů a zaplavil náves a přilehlé ulice

1967 / požár u pana Jaroslav Čermáka v Radovesnicích

1987 / požár kůlny v areálu velkostatku

1995 / povodeň v Radovesnicích; rozvodněný potok se opět vylil z koryta a vyplavil blízké domy; voda, která se valila z kopce po silnici vedle obecního úřadu a hostince, vytrhala navíc kamenné dláždění

2013 / povodeň ve Štítarech

 

Pro potřeby SDH sepsal Marek Jandák